ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („Nariadenie“).

1. Kto je správcom Vašich údajov?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť RM Corporation s.r.o., so sídlom Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, IČ: 268 76 957, zapísaná v obchodnom registri, vedená Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 51004 („Správca“), ktorá je prevádzkovateľom e-shopu www.blackcomb.sk („Eshop“).

Správcu môžete kontaktovať na tel.č. +420 776 333 233 (po-pia 7:30-16:00) a na emailovej adrese: info@blackcomb.sk

Správca nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. Účely spracúvania, pre ktoré sú osobné údaje určené a právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:

a) splnenie zmluvy medzi Vami a Správcom podľa článku 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia;
b) splnenie právnych povinností, ktoré sa na Správcu vzťahujú, podľa článku 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených Správcovi obecne záväznými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom o dani z pridanej hodnoty, zákonom o dani z príjmu, zákonom o účtovníctve apod.
c) účely oprávnených záujmov Správcu podľa článku 6 odst. 1, písm. f) Nariadenia.

3. Aké údaje o Vás spracúvame?

a) Osobné údaje zákazníkov

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a splnenia povinností, ktoré nám ukladá právny poriadok SR.

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v tomto rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko a kontaktná adresa, bankový účet, email, telefónne číslo, číslo ISIC karty, IP adresa.

U registrovaných zákazníkov ďalej spracúvame osobné údaje v tomto rozsahu: dátum narodenia, pohlavie a prihlasovacie údaje ku zriadenému účtu v rozsahu prihlasovacie meno.

4. Oprávnený záujem správcu

Správca ďalej spracúva Vaše osobné údaje za účelom zasielania newsletteru, podpory marketingu, merania efektivity reklamných oznámení, sledovania návštevnosti webových stránok a štatistík predaja.

a) Newsletter
Od svojich zákazníkov spracúvame podrobnosti ich elektronického kontaktu pre elektronickú poštu (email) v súvislosti s predajom našich výrobkov, a tieto potom následne využívame pre potreby šírenia obchodných oznámení (zasielanie newsletteru). Zákazníci majú vždy jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom a zadarmo odmietnuť zasielanie newsletteru.

Spracúvame len nevyhnutné osobné údaje (napr. email) a v žiadnom prípade nespracúvame zvláštne kategórie osobných údajov. Správca nevyužíva technické, ani iné prostriedky a technológie, ktorými by dochádzalo k nadmernému zásahu do súkromia subjektov a údajov.

b) Google Analytics
Za účelom sledovania návštevnosti webových stránok, používa Správca Google Analytics, vďaka ktorému potom môže svoj web lepšie optimalizovať (napr.: koľko návštevníkov navštívilo web Eshopu, koľko si zobrazili stránok, z akého miesta (mesto, obec) stránky navštevujú). Neuskutočňujeme však profilovanie, k tomu by sme potrebovali Váš súhlas.

c) Cookies
Pre poskytovanie maximálneho pohodlia užívateľov navštevujúcich webové stránky nášho Eshopu používame súbory cookies. Súbory cookies môžu byť využívané i subjektami vkladajúcimi reklamu na webovú stránku a inými partnermi Správcu. Cookies sú textové informácie zasielané serverom a ukladané na zariadení, ktoré užívateľ používa k prístupu na webovú stránku.

Server E-shopu využíva dva typy cookies. Prvé sú tzv. session cookies, ktoré sú po ukončení návštevy užívateľa webových stránok automaticky zmazané. Tento druh súborov cookies pomáha Spoločnosti zapamätať si dáta o užívateľovi. Čiastočne sú tiež využívané k štatistickým účelom, aby Správca mohol zistiť, koľko ľudí navštívilo jeho webovú stránku a podľa toho napr. vylepšiť obsah webových stránok.

Druhý typ súborov cookies sú tzv. persistent cookies, ktoré zostávajú na počítači či v mobile užívateľa po dobu špecifikovanú v parametroch cookies, alebo dokiaľ nie sú z prehliadača vymazané. Persistent cookies uľahčujú zdieľanie informácií pomocou pluginov sociálnych sietí (napr. Facebook.permanent popup counter), pomáhajú Správcovi merať efektivitu reklamných oznámení a limitovať zobrazovanie reklamy.

Súbory cookies nie sú žiadnym spôsobom škodlivé, neobsahujú vírusy, a preto Vám doporučujeme tieto súbory neblokovať. Užívatelia samozrejme môžu nastavenie svojho webového prehliadača zmeniť tak, aby sa žiadne súbory cookies neukládali, resp. je možné už uložené cookies zmazať.

5. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme zasielateľským spoločnostiam a iným osobám, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osobám zaisťujúcim pre Správcu technické služby súvisiace s prevádzkou E-shopu, vrátane prevádzky softwaru a ukládaniu dát.

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak Správcovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.

Správca môže poskytovať osobné údaje v rozsahu e-mail a meno užívateľského účtu tretím stranám, ktoré poskytujú služby, prostredníctvom ktorých budú užívateľom zasielané e-mailové správy. Tieto tretie strany majú sídlo a poskytujú svoje služby z USA. Vo vzťahu k USA existuje rozhodnutie Európskej komisie, tzv. Privacy Shield, ktoré má za cieľ zaistiť rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako v Európskej Únii. Tretie strany, ktorým môže Spoločnosť poskytovať osobné údaje, sú certifikované a prihlásené k projektu Privacy Shield a robia všetko potrebné, aby fungovali v súlade s Nariadením.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e‑shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov s ich zasielaním súhlasíte. Spracúvanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

V záujme zaistenia spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov Vám poskytujeme ďalšie informácie:

6. Doba, počas ktorej sú osobné údaje uložené

Obchodná dokumentácia so zákazníkmi je uchovávaná po dobu trvania zmluvného vzťahu, predĺženého o dobu poskytnutej záruky za akosť tovaru a ďalej po dobu, ktorú nám ukladajú právne predpisy (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmu apod.).

Objednávky a uzatvorené kúpne zmluvy so zákazníkmi, príp. ďalšie Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s nákupom či reklamáciou tovaru, uchovávame neobmedzene dlho. Faktúry uchovávame po dobu 10 rokov, účtovné doklady potom po dobu 5 rokov. Po uplynutí týchto lehôt, urobí Správca fyzickú skartáciu.

Osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii v súvislosti s Vašou registráciou v našom E-shope, uchovávame neobmedzene dlho. Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie údajov môžete zaslať z e-mailovej adresy, s ktorou je registrácia spojená na náš e-mail info@blackcomb.sk

7. Vaše práva

Nemáte povinnosť nám Vaše osobné údaje poskytnúť. Avšak poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany Správcu splniť.

Správca týmto informuje všetky subjekty údajov, ktorých sa to môže týkať, predovšetkým o práve
(i) požadovať u Správcu prístup ku spracúvaným osobným údajom,
(ii) oprave údajov alebo výmazu, príp. obmedzenie spracúvania,
(iii) vzniesť námietku proti spracúvaniu,
(iv) vzniesť námietku na prenositelnosť údajov.
Tieto práva je možné uplatniť u oprávnenej osoby prostredníctvom e-mailu info@blackcomb.sk

Ktorýkoľvek subjekt údajov je oprávnený kedykoľvek podať sťažnosť u dozorového orgánu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Správcom. Ktorýkoľvek subjekt údajov má právo požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, predovšetkým formou pozastavenia alebo zastavenia nakladania s osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením. Máte právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov v prípade vyššie uvedeného podozrenia alebo odmietnutia zaistiť nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi.

Sťažnosť je možné podať u dozorového orgánu, tj. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail statny.dozor@pdp.gov.sk, návod naleznete tu.

8. Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Správca neuskutočňuje automatizované rozhodovanie, ani profilovanie, ani za týmto účelom osobné údaje nezhromažďuje a nespracúva. Z tohto dôvodu nie sú v tomto bode uvedené ďalšie podrobnosti.

×
Done